جستجوی شیفتها براساس بیمارستان
1 کلینیک ویژه سنندج
1 کلینیک تخصصي و فوق تخصصي توحید
1 کلینیک تخصصی بیمارستان قدس
2 کلینیک روانپزشکی خانواده
1 کلینیک تخصصی بیمارستان سقز
2 کلینیک تخصصی بیرون از بیمارستان سقز(جنب دادگاه قدیم)
1 کلینیک بیمارستان شهید بهشتی قروه
1 کلینیک فجر 1
2 کلینیک فجر 2
1 کلینیک بوعلی شماره 1 (موسك دو درمانگاه شماره چهار)
2 کلینیک بوعلی شماره 2 (داخل بیمارستان)
1 کلینیک تخصصی بیمارستان صلاح الدین ایوبی بانه
1 کلینیک بیمارستان امام حسین (ع)بیجار
2 کلینیک تخصصی اریکه گروس
1 کلینیک تخصصي بیمارستان سینا کامیاران
1 کلینیک تخصصی بیمارستان امام خمینی دیواندره
1 کلینیک تخصصی بیمارستان شهید چمران سروآباد
جهت مرور این سامانه لطفا از مرورگرهای IE نسخه نه به پایین استفاده ننمائید